Regulamin udzielania pożyczek

 

Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania pożyczek oraz wypłat na podstawie Umów zawieranych przez Mash Poland Sp. z o.o. z Pożyczkobiorcami, drogą elektroniczną, udzielanych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, udostępnianych w ramach strony internetowej Mash Poland Sp. z o.o., prowadzonej pod adresem www.euroloan.pl.
 2. W razie rozbieżności między treścią Umowy a Regulaminem wiążące są postanowienia Umowy.

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:

 

 1. BIG – Biuro Informacji Gospodarczej, czyli jeden z następujących podmiotów: BIG InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów S.A., ERIF BIG S.A.
 2. BIK – Biuro Informacji Kredytowej.
 3. Dyspozycja Wypłaty – oświadczenie Pożyczkobiorcy, zgłaszane przez Konto, zawierające żądanie wypłaty całości bądź określonej części dostępnego Limitu.
 4. Dzień Spłaty – dzień miesiąca wybrany przez Pożyczkobiorcę jako dzień, w którym Pożyczkobiorca dokonywać będzie spłat Kwot Minimalnych. Jeśli Pożyczkobiorca wybrał 29, 30 albo 31 dzień miesiąca, a dany miesiąc rozliczeniowy ma mniejszą liczbę dni, zapłata następuje do ostatniego dnia miesiąca.
 5. Euroloan – Mash Poland Sp. z o.o. (poprzednio Euroloan Consumer Finance Sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422999, NIP 5252532791, z kapitałem zakładowym w wysokości 200000 zł, świadcząca usługi pod marką Euroloan, zwana w niniejszym Regulaminie Euroloan
 6. Forma dokumentowa – jest to oświadczenie złożone przez Pożyczkobiorcę lub Euroloan na nośniku informacji, który umożliwia zapoznanie się z treścią tej informacji i umożliwia ustalenie, od kogo pochodzi takie oświadczenie. Formą dokumentową jest np. e-mail, plik elektroniczny lub wezwanie do zapłaty. Forma dokumentowa nie wymaga złożenia na niej własnoręcznych podpisów ani przez Pożyczkobiorcę, ani przez Euroloan
 7. Konto –profil Pożyczkobiorcy, utworzony po zarejestrowaniu się na stronie www.euroloan.pl i dostępny po zalogowaniu. Zawiera informacje dotyczące pożyczki i służy do składania Dyspozycji Wypłat oraz innych dyspozycji.
 8. Kwota Minimalna –kwota, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacać co miesiąc.  
 9. Limit – kwota udzielonej pożyczki odnawialnej, z której Pożyczkobiorca może wielokrotnie dokonywać wypłat i spłat w czasie obowiązywania Umowy.
 10. Polityka Prywatności – dokument dostępny na Portalu, regulujący sposób w jaki Euroloan przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorców i osób odwiedzających Portal.
 11. Portal – strona internetowa www.euroloan.pl.
 12. Pożyczkobiorca – konsument, czyli osoba fizyczna, która w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową zamierza zawrzeć lub zawarła z Euroloan Umowę.
 13. Rachunek Spłaty Pożyczki – rachunek bankowy Euroloan przypisany Pożyczkobiorcy, na który Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacać pożyczkę wraz z odsetkami i innymi opłatami. Informacja o numerze Rachunku Spłaty Pożyczki jest dostępna na Koncie oraz na otrzymywanych przez Pożyczkobiorcę rachunkach.
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin udzielania pożyczek przez Euroloan, dostępny na stronie internetowej www.euroloan.pl.
 15. Tabela Opłat i Prowizji – wykaz opłat, które Pożyczkobiorca ma obowiązek ponieść w związku z zawartą Umową. Tabela Opłat i Prowizji może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. Obowiązująca aktualnie Tabela Opłat i Prowizji publikowana jest na Portalu. Ponadto każdy Pożyczkobiorca otrzymuje (jako załącznik do Umowy) Tabelę Opłat i Prowizji z indywidualnie wiążącymi go opłatami i prowizjami.
 16. Umowa – umowa, na podstawie której Euroloan udziela Pożyczkobiorcy pożyczki odnawialnej, do wysokości określonego Limitu.

§ 2. Udostępnienie Regulaminu

Euroloan udziela pożyczek zgodnie z niniejszym Regulaminem. Euroloan nieodpłatnie udostępnia Regulamin na Portalu oraz jako załącznik do umowy pożyczki w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie w niezmienionej postaci. Zawarcie Umowy oznacza zaakceptowanie Regulaminu.

§ 3. Warunki zawarcia Umowy i wypłaty pożyczki

1. Do zawarcia Umowy i otrzymania pożyczki, konieczne jest utworzenie własnego Konta przez zarejestrowanie się na stronie www.euroloan.pl.
2. Pożyczka może zostać udzielona jedynie osobie, która zawarła z Euroloan Umowę.
3. Umowa zawarta między Euroloan i Pożyczkobiorcą jest „umową o kredyt konsumencki zawieraną na odległość” w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. i podlega regulacjom tej ustawy.
4. Pożyczka jest przyznawana jedynie po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
5. Euroloan bada zdolność kredytową i dokonuje oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy w trakcie obowiązywania Umowy.
6. Euroloan ma prawo odmówić udzielenia pożyczki w razie negatywnej oceny zdolności kredytowej. Jeżeli odmowa nastąpiła na podstawie informacji uzyskanych z Biura Informacji Gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej, Euroloan poinformuje o tym Pożyczkobiorcę.
7. Umowa może zostać zawarta, jedynie z osobą, która spełnia łącznie następujące warunki:
a. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b. posiada numer PESEL,
c. ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
d. ma polskie obywatelstwo,
e. posiada rachunek bankowy prowadzony przez bank w Polsce,
f. posiada adres e-mail,
g. posiada telefon komórkowy działający u jednego z operatorów prowadzących działalność na terytorium Polski,
h. zaakceptuje Politykę Prywatności Euroloan,
i. pobierze formularz informacyjny dla swojej pożyczki,
j. wyrazi zgodę na sprawdzenie swoich danych w BIG InfoMonitor S.A., Krajowym Rejestrze Długów S.A., ERIF BIG S.A. oraz Biurze Informacji Kredytowej,
k. zapozna się z  niniejszym Regulaminem,
l. przeleje ze swojego rachunku bankowego na wskazany rachunek bankowy 1 zł w celu potwierdzenia swojej tożsamości ,
m. sprawdzenie Pożyczkobiorcy w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej da pozytywny wynik.
8. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego, rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania Euroloan o wszelkich zmianach danych podanych podczas procesu rejestracji, w szczególności o zmianie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu e-mail, stanu cywilnego i zawodowego.

§ 4. Proces rejestracji i zawarcie Umowy

1. W celu zawarcia Umowy Pożyczkobiorca ustawia wstępnie wybrane parametry pożyczki na Portalu (Limit, Kwotę Minimalną i Dzień Spłaty) oraz przechodzi proces rejestracji, by utworzyć swoje Konto.
2. Rejestracja odbywa się przez stronę www.euroloan.pl.
3. Podczas procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
a. imienia,
b. nazwiska,
c. wymyślonej przez siebie nazwy użytkownika (loginu), która będzie różniła się od innych zarejestrowanych nazw użytkowników,
d. wymyślonego przez siebie hasła do swojego Konta,
e. adresu zamieszkania,
f. adresu e-mail,
g. numeru telefonu komórkowego,
h. obywatelstwa,
i. numeru PESEL,
j. numeru i serii dowodu osobistego oraz daty jego ważności,
k. nazwy banku w Polsce, w którym Pożyczkobiorca ma rachunek bankowy,
l. numeru rachunku bankowego Pożyczkobiorcy
m. beneficjenta rzeczywistego, jeśli jest on inną osobą niż Pożyczkobiorca,.
4. Na kolejnym etapie rejestracji Pożyczkobiorca podaje dotyczące go informacje, które służą do wstępnej oceny zdolności kredytowej.
5. Po pozytywnej wstępnej ocenie zdolności kredytowej, Pożyczkobiorcy zostanie przyznany wstępny Limit. Pożyczkobiorca otrzymuje na swój adres e-mail wiadomość powitalną od Euroloan zwierającą link umożliwiający weryfikację adresu e-mail. Weryfikacja odbywa się poprzez kliknięcie na wyżej opisany link. 
6. Po pozytywnej wstępnej  ocenie zdolności kredytowej, ustawieniu parametrów pożyczki i wyrażeniu przez Pożyczkobiorcę zgody na sprawdzenie jego danych w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej, Pożyczkobiorca otrzymuje i pobiera formularz informacyjny dla kredytu konsumenckiego i wstępny projekt swojej Umowy w celu zapoznania się z nimi. Wyrażenie zgody na sprawdzenie danych w BIG i BIK oraz akceptacja wstępnych warunków Umowy powoduje utworzenie Konta.
7. Następnie Pożyczkobiorca w celu potwierdzenia swojej tożsamości  powinien  przelać na wskazany numer rachunku bankowego 1 zł, ze swojego rachunku bankowego podanego podczas rejestracji,. Potwierdzenie tożsamości jest konieczne do zawarcia Umowy i dokonywania wypłat z Limitu.
8. Po potwierdzeniu tożsamości Pożyczkobiorca zostanie sprawdzony pod kątem wiarygodności kredytowej w Biurach Informacji Gospodarczej oraz Biurze Informacji Kredytowej. 
9. Jeśli sprawdzenie da wynik pozytywny, Pożyczkobiorca otrzyma sms z informacją, że został mu przyznany Limit. Pożyczkobiorca może wówczas zalogować się na Konto  na którym podana będzie wysokość dostępnego dla niego Limitu,  z zastrzeżeniem punktu 10 poniżej. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkobiorcę dostępnego dla niego Limitu otrzyma on na Konto formularz informacyjny dla swojej pożyczki, Umowę i Regulamin. Zapoznanie się z otrzymanymi dokumentami i ich akceptacja  oznacza zawarcie Umowy. Jeśli sprawdzenie tożsamości Pożyczkobiorcy lub jego wiarygodności kredytowej da wynik negatywny,  kwota 1 zł, o której mowa w ust. 7 podlega zwrotowi na rachunek bankowy, z którego została przelana, w terminie 7 dni. O odmowie  przyznania Limitu Pożyczkobiorca zostanie poinformowany na podany podczas procesu rejestracji adres e-mail.
10. Euroloan zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji oraz może poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów.
11. Euroloan przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorcy, jako administrator tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na zasadach Polityki Prywatności Euroloan, która dostępna jest na Portalu.

§ 5. Limit i parametry udzielonej pożyczki

1. Limit może być wypłacany w całości lub części.
2. W przypadku Dyspozycji Wypłaty części Limitu, Pożyczkobiorca może żądać wypłaty środków pieniężnych do wysokości środków pozostałych na Limicie.
3. Limit odnawia się o wysokość dokonanej spłaty kapitału pożyczki.
4. Pożyczkobiorca może dokonywać zmian Dnia Spłaty na zasadach określonych w Umowie.
5. Możliwość dokon